Varför du ska fatta fler beslut med hjälp av din intuition

Det är lagligt, men är det lämpligt?

I början av min karriär arbetade jag på ett konsultföretag med fokus på strategisk kommunikationsrådgivning. Jag arbetade själv internt med HR-frågor, men lärde mig mycket av mina kloka konsultkollegor. Ett mantra som ständigt återkom när vi pratade medielogik var frasen ”det är lagligt, men är det lämpligt?”. Bara för att vi ”har rätt” att agera på ett visst sätt finns det inget som säger att det sänder rätt signaler till våra kunder och medarbetare eller att beslutet är klokast på längre sikt. För att avgöra det behöver vi addera bland annat våra organisatoriska värderingar och företagets vision samt förståelse för och insikter om vår omvärld. Samma resonemang kan föras på individnivå. Om jag skulle leva mitt liv med enbart utgångspunkt från egna behov, med Sveriges rikes lag som enda måttstock, skulle jag förmodligen varken ha vänner eller särskilt goda jobbmöjligheter efter ett tag. Varje beslut som fattas, på individuell och organisatorisk nivå, behöver passera två frågor – ”har jag/vi rätt att göra såhär?” och ”är det lämpligt att göra såhär?”.

Verktyg för att fatta beslut

För att avgöra om något är lämpligt/klokt/taktiskt när vi ska fatta organisatoriska beslut har vi flera olika verktyg till vår hjälp. Vi kan titta på interna riktlinjer, policies, rutiner eller andra dokument som beskriver hur vi ska/kan tänka. Vi kan blicka bakåt för att se vad som tidigare har fungerat för oss eller titta på hur andra företag har agerat i liknande situationer. Ett annat kraftfullt verktyg är statistik och data, där vi i många fall kan se sannolikheter, trender och vilken påverkan nyckeltal har på varandra. Men det finns också ett verktyg som alla använder, men som få pratar om i affärssammanhang – och det är intuition. I en artikel i Forbes Magazine resonerade författaren Bonnie Marcus om intuitionen som verktyg i beslutsfattande:

“How important is intuition for decisions? It depends on the decision. There are two types of decisions that are not dependent on intuition. One type are decisions where the data is known and options can be calculated or estimated. The other are decisions with a long track record of experience behind them; however, if the future is different from the past, even this type of decision may require more than just experience and fact. Intuition plays an essential role for decision-making in rapidly changing environments; if there are contradictions in the data; ambiguity due to lack of data; or decisions that center on people (hiring, firing, or political decisions).”

Samtidigt matas vi av budskap som tydligt markerar risken av att ta beslut baserade på magkänsla eftersom vi människor bevisat inte har förmåga att fatta rationella beslut. Att vara ”datadriven” är det som gäller idag. Och det är ju klockrent om vi har objektiva data som kan visa vår väg (här finns stor utvecklingspotential inom HR). Men som Bonnie Marcus nämner ovan finns det ett flertal situationer då varken historik, praxis eller data kan guida oss till rätt beslut, utan där vi behöver bedöma lämpligheten i de olika alternativen utifrån andra parametrar, exempelvis intuition.

Vad menas med intuition?

Den amerikanske psykologiprofessorn Matthew Lieberman beskriver intuition som:

“The subjective experience of a mostly non-conscious process that is fast, a-logical and inaccessible to consciousness that, dependent on exposure to the domain or problem space, is capable of accurately extracting probabilistic contingencies”.(källa)

Intuition baseras på alla dina tidigare erfarenheter – allt du har hört och läst, alla människor du har träffat och alla olika situationer du har varit i. Detta finns samlat i långtidsminnet som, till skillnad från arbetsminnet, har en stor kapacitet och där minnesbildernas varaktighet är mycket långa. Man uttrycker ibland att minnesbilderna ligger i permafrost för att beskriva varaktigheten i långtidsminnet och har genom forskning funnit att de minnesbilder som finns kvar tre år efter inlärning också finns kvar efter 30 år.

“Imagine that your brain storing bits of all your life experiences in file folders but some, which are rarely used, are in dusty file cabinets in the back. Intuition –the nagging feeling – is information from one of those dusty file folders trying to get through.” (Bonnie Marcus i artikeln i Forbes).

Genom att vara lyhörd för intuitiva signaler kan vi få användning för den erfarenhet som ligger paketerad långt in i dammiga lådor. Det är dock viktigt att medvetet syna intuitionen och fundera över varför ”magkänslan” pekar åt det ena eller andra hållet för att undvika att lura oss själva.

Intuition som hjälp i beslutsfattande

Det finns en hel del forskning, bland annat denna, som talar för att intuitionen hjälper oss att fatta bättre beslut. Det intuitionen framför allt bidrar med är en övergripande värdering av situationen utifrån stora mängder av (till största delen) omedveten information – underlag (och volymer) som vi inte har möjlighet att gå igenom medvetet.

Peter Juslin, professor i kognitionspsykologi vid Uppsala universitet, beskriver den mänskliga beslutprocessen:

”Vi tar beslut med hjälp av två olika typer av kognitiva processer. Den ena typen involverar långsamma och medvetna reflektioner om olika handlingsalternativs för- och nackdelar. Den andra typen av processer involverar mindre medveten reflektion, är snabbare och bygger på associationer till en stor mängd tidigare konkreta situationer som vi har varit i, inklusive våra känslomässiga reaktioner på dessa situationer. Det är i allmänhet denna typ av process vi beskriver som att ”gå på magkänslan”.” (källa)

Om vi kombinerar dessa två beslutsprocesser kan vi alltså skapa bästa möjliga förutsättningar för att fatta kloka beslut. D.v.s. att lyssna på vår intuition, men samtidigt ifrågasätta vår förmåga att fatta intuitiva beslut i den specifika frågan. Förutsättningen för att vi ska kunna fatta kloka intuitionsbaserade beslut är att vi har erfarenheter och kunskaper inom området. Eduardo Salas, psykologiprofessor vid University of Central Florida, sammanfattar:

“Consequently, it is important to understand the conditions under which intuition is likely to be accurate and lead to good decision-making outcomes and when it is likely to lead a decision maker astray. To this end, the present review expands on the current literature by focusing on expertise-based intuition in organizations. Expertise is a the root of effective intuitive decision making in complex organizational settings, and therefore understanding how to develop and manage effective intuition in organizations is, in part, linked to an understanding of human expertise.” (källa)

No alt text provided for this image

Förmågan att använda intuition som verktyg i komplexa situationer är en av de färdigheter som blir allt viktigare både på individuellt och organisatoriskt plan. Om vi tänker att vi automatiserar alla beslut som bygger på logik och förutsägbarhet lämnas två områden kvar till oss människor – att övergripande bedöma om de automatiserade processerna känns rimliga/kloka (vilket vi snart inte heller behöver göra) och att hantera de komplexa frågor som inte bygger på logiska mönster – d.v.s. frågor där vår intuitiva förmåga kan vara till stor hjälp.

Nästa gång du känner den där skavande känslan av att något inte stämmer eller att du är på väg åt fel håll – stanna upp och lyssna in. Reflektera själv eller diskutera med andra för att förstå vad känslan kommer ifrån och om du har tidigare erfarenheter och lärdomar som intuitionen utgår ifrån. Jag har många gånger förbannat mig i efterhand då jag inte lyssnade på de signaler som likt röda varningslampor blinkade rakt framför ögonen på mig innan jag fattade (fel) beslut. Det som har förblindat mig har ofta varit stress eller osäkerhet, där jag inte har vågat lita på mig själv utan istället agerat i enlighet med (verkliga eller föreställda) förväntningar. Idag tränar jag så mycket jag kan på att använda min intuitiva förmåga i olika sammanhang – både att lyssna på den och i högre utsträckning våga agera utifrån vad intuitionen säger. Framtiden får utvisa vart det för mig.

Hur kan du använda din intuition ännu mer i både privata och arbetsrelaterade situationer? Och hur kan du hjälpa andra att utforska och lita på sin intuition i högre grad?